Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šioje Privatumo politikoje (toliau – „Privatumo politika“) pateikiame informaciją apie Jūsų Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Jūsų Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių teisės aktų, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), ir šios Privatumo politikos.

1.2. Svetainės paslaugos nėra skirtos lankytojams, jaunesniems nei 14 metų amžiaus. Nesulaukusių minėto amžiaus lankytojų prašoma nesiregistruoti šioje svetainėje ir neteikti savo Asmens duomenų.

1.3. Naudodamiesi šia svetaine ir (ar) jos teikiamomis paslaugomis, Mums teikdami savo Asmens duomenis pirkdami prekes ar slapukų naudojimo pranešime paspaudžiant mygtuką „SUTINKU“, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su ir įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos.

1.4. Turime teisę bet kada pakeisti šią Privatumo politiką. Apie esminius Privatumo politikos pakeitimus pranešime svetainėje. Aktuali Privatumo politikos versija skelbiama svetainėje, raginame su ja susipažinti.

2. SĄVOKOS

Asmens duomenys“ – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma, arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

Duomenų gavėjas“ – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia Asmens duomenis ir kuris savarankiškai nustato gautų Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;

„Duomenų subjektas“ – fizinis asmuo, kurio Asmens duomenis Duomenų valdytojas valdo ir (ar) tvarko;

„Asmens duomenų teikimas“ – Asmens duomenų atskleidimas juos perduodant ar juos padarant prieinamais kitu būdu (išskyrus tokių duomenų paviešinimą žiniasklaidoje);

„Asmens duomenų tvarkymas“ – bet kokia automatinėmis ar neautomatinėmis priemonėmis susistemintose rinkmenose su Asmens duomenimis (jų rinkiniais) atliekama operacija (operacijų seka), įskaitant rinkimą, įrašymą, rūšiavimą, sisteminimą, saugojimą, adaptavimą, keitimą, sugeneravimą, susipažinimą, naudojimą, atskleidimą persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimą ar sujungimą su kitais duomenimis, apribojimą, ištrynimą arba sunaikinimą.

3. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Jūsų asmens duomenis naudojame įvairiais būdais – tai priklauso nuo informacijos pobūdžio ir nuo to, kokiomis mūsų paslaugomis naudojatės. Toliau pateikiama, kaip ir kokiems tikslams naudojame Jūsų duomenis:

3.1 Vardas, pavardė, el. paštas ir tel. numeris;
3.1.1. Susisiekdami užsakymo pateikimo metu Jūsų nurodytu telefono numeriu, kai užsakote prekę ir suvedate savo duomenis, bet neatliekate apmokėjimo. Tai būtina, kad vadovaudamiesi savo teisėtu interesu tinkamai įvykdyti sudarytą sutartį galėtume naudoti Jūsų nurodytą telefono numerį, siekiant susisiekti su Jumis ir padėti užbaigti pradėtą apmokėjimo procesą bei suteikti konsultaciją dėl iškilusių klausimų. Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo kreipdamiesi el. paštu info@giftus.lt arba pokalbio su mūsų konsultantu metu.
3.1.2. Pristatydami Jūsų įsigytas prekes Jūsų nurodytu mokėtojo ir pristatymo adresu. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Mums būtų sudėtinga išsiųsti Jums užsakytas prekes nenurodant Jūsų vardo, pavardės ir kontaktinių duomenų.
3.1.3. Siųsdami Jums informaciją apie mūsų naujus produktus ir paslaugas el. paštu. Tokiu būdu siekiame, kad Jūs visuomet žinotumėte visą naujausią informaciją. Šią informaciją siunčiame tik Jums sutikus ir užsiprenumeravus naujienlaiškį.
3.1.4. Siųsdami su mūsų paslaugomis susijusias SMS žinutes, ar el. laiškus, pavyzdžiui, naujausią informaciją apie užsakymą. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (kad informuotume Jus, kada užsakytos prekės bus pristatytos).
3.1.5. Organizuodami konkursus. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Jei nesuteiksite teisės naudoti Jūsų duomenų, Jūs neturėsite galimybės dalyvauti konkursuose ir laimėti.
3.1.6. Siekdami Jus identifikuoti, kai pateikiate užsakymą telefonu. Tai būtina, kad galėtume tvarkyti Jūsų užsakymą, pateiktą telefonu.
3.1.7. Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo. Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir giftus.lt.

3.2. Jūsų mokėjimo informacija.
3.2.1. Priimdami ir grąžindami pinigus. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums.
3.2.2. Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo. Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir giftus.lt.
3.2.3. Visais pagrindas nurodytuose Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose, kurie nurodo kaip turi būti adminstruojama mokėjimų istorija.

3.3. Jūsų bendravimo su mumis istorija. Jūsų perduota informacija, pavyzdžiui, telefonu, el. paštu arba susirašinėjimas svetainėje.

3.4. Pirkimo ir veiksmų istorija. Jūsų pirkiniai, Jūsų krepšelyje išsaugotos prekės ir Jūsų veiksmai naudojantis el. paštu, interneto svetaine ir programėlėmis.

Parduodami Jums prekes, teikdami paslaugas ir pagalbą, taip pat tvarkydami pinigų grąžinimo klausimus Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums.

3.5. Siųsdami personalizuotus el. laiškus ar pranešimus dėl palikto pirkinių krepšelio.

Tai reikalinga, kad galėtume priminti, jog Jūsų pirkinių krepšelyje yra palikta prekė. Taip pat, siekiame patenkinti Jūsų poreikius, atspindėti Jūsų interesus ir užtikrinti aukščiausią aptarnavimo lygį. Visada galite atsisakyti šios paslaugos parašę į info@giftus.lt.

3.6. Informacija apie Jūsų įrenginį. Informacija, kurią pateikiate mums naršydami mūsų interneto svetainėje, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą ir įrenginio tipą, ekrano skiriamąją gebą.

Šią informaciją naudojame siekdami patobulinti bei apsaugoti savo interneto svetainę.

3.7. Jūs neprivalote suteikti mums jokios tokio pobūdžio asmeninės informacijos, tačiau jos nesuteikus Jums gali nepavykti įsigyti mūsų prekių. Taip pat, tokiu atveju bus sunkiau užtikrinti maksimalų bendrą aptarnavimo kokybės lygį. Tačiau renkatės Jūs ir mes gerbiame Jūsų pasirinkimą.

3.8. Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiame pranešime nurodytomis sąlygomis ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėtu intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises.

3.9. Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus.

3.10 Duomenys, kurie nėra renkami: esant bet kokioms sąlygoms, duomenys susiję su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu – nėra renkami, kaupiami arba naudojami.

4. KOKIUS ASMENS DUOMENIS ATSKLEIDŽIAME DUOMENŲ GAVĖJAMS

4.1. Mes norime įgyti ir išlaikyti Jūsų pasitikėjimą, todėl Jūsų asmens duomenis atskleisime tik būtinais atvejais. Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau išvardytų kategorijų duomenų gavėjams, kurie mums yra svarbūs, kad galėtume Jums teikti savo paslaugas, kaip nurodyta šiame pranešime.

4.1.1. Su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti;

4.1.2. Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, kurjerių tarnyboms. Mes imamės visų būtinų priemonių, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai laikytų asmens duomenis paslaptyje.

4.2. Jūsų asmens duomenis galime perduoti ne tik nurodytais konkrečiais atvejais, bet ir vykdydami savo teisines prievoles, taip pat iškilus būtinybei apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų gyvybiškai svarbius interesus.

4.3. Šioje dalyje nurodyti duomenų gavėjai taip pat gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka, kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje. Perduodami Jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, imsimės visų būtinų teisinių priemonių, kad būtų tinkamai užtikrintos Jūsų teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą.

5. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

5.1. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų reikalingumas nustatomas kiekvienu atskiru atveju ir priklauso nuo duomenų pobūdžio, nuo to, kodėl jie yra renkami ir tvarkomi.

5.1.1. Jūsų duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Jūsų pasinaudojimo mūsų teikiamomis paslaugomis;

5.1.2. Jūsų asmens duomenys, tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Jūsų sudalyvavimo mūsų organizuotame konkurse, akcijoje ar žaidime;

5.1.3. Jūsų duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo Jūsų sutikimo tvarkyti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos;

5.2. Dedame visas pastangas, kad Jūsų duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, sunaikiname Jūsų asmeninę informaciją.

6. RINKODAROS PRANEŠIMAI

6.1. Jums sutikus, el. paštu siųsime rinkodaros pranešimus, kad sužinotumėte mūsų naujienas ir galėtumėte susipažinti su mūsų produktais ir juos rasti.

6.2. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų, siunčiamų iš giftus.lt. Tai galite padaryti parašę laišką į info@giftus.lt

6.3. Jums atšaukus prenumeratą, mes atnaujinsime Jūsų asmens duomenis, kad rinkodaros pranešimai Jums nebebūtų siunčiami.

6.4. Atsisakius rinkodaros pranešimų, informacija apie Jūsų užsakytas paslaugas (pavyzdžiui, naujausia informacija apie užsakymą) bus ir toliau teikiama.

7. JŪSŲ TEISĖS

7.1. Jūs turite šias su asmens duomenimis susijusias teises:

7.1.1. teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;

7.1.2. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;

7.1.3. teisę reikalauti ištaisyti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mes saugome (nors daugelį jų galite ištaisyti prisijungę prie savo paskyros);

7.1.4. teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų duomenis („teisė būti pamirštam“);

7.1.5. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

7.1.6. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

7.1.7. teisę į duomenų perkeliamumą;

7.1.8. teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;

7.1.9. teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

7.2. Jei norite įgyvendinti savo teises, arba iškilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo ar teisių įgyvendinimo, rašykite mums adresu info@giftus.lt.

7.3. Teisė gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą. Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame duomenų rinkimo metu. Ją taip pat galite visada rasti šioje Privatumo politikoje arba gauti kreipdamiesi el. paštu info@giftus.lt.

7.4. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymą, tokia kaip asmens duomenų tvarkymo tikslai, asmens duomenų kategorijos, asmens duomenų gavėjai ir kt. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją, jei nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.

7.5. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.

7.6. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (1) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (2) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (3) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant teisėto mūsų arba trečiosios šalies intereso; (4) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, (5) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; (6) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis mums taikomų teisės aktų reikalavimų. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (1) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (2) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; arba (3) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus. Šios Jūsų teisės taip pat neįgyvendinsime, jei mūsų arba trečiosios šalies interesai yra svarbesni už Jūsų pagrindines teises ir laisves.

7.7. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (1) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (2) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (3) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (4) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis teisėtu mūsų arba trečiosios šalies interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (1) su Jūsų sutikimu; (2) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (3) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (4) dėl svarbaus viešojo intereso.

7.8. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums pareiškus nesutikimą, mes nebetvarkysime asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

7.9. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.10. Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.

7.11. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.vdai.lrv.lt. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

7.12. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

8. JŪSŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Jūs esate atsakingi už mūsų interneto svataitėje, Jūsų sukurtos paskyros prisijungimo vardo, slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ir pan.), kurie mūsų interneto svetainėje atliekami, prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis.

8.2. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiesiems asmenims.

8.3. Jei mūsų interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie interneto svetainės, naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs.

8.4. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote informuoti apie tai mus el. paštu arba telefonu.

8.5. Jūs esate atsakingas, už pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą.

9. KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS

9.1. Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, programėlėmis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais.

9.2. Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai idenfitikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su Jūsų naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto svetainėse, ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.

9.3. Trečiųjų šalių interneto svetainės:

9.3.1. Mes galime bendradarbiauti su trečiųjų asmenų bendrovėmis (dažniausiai vadinamomis paslaugų teikėjais), kurios turi galimybę, mums leidus, interneto svetainėse arba mūsų paslaugų vietose, programėlėse ir įrankiuose patalpinti trečiųjų šalių slapukus. Šių paslaugų teikėjai mums padeda kokybiškiau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti.

9.6.2. Prašome atkreipti dėmesį, jog trečiųjų šalių slapukams taikoma trečiųjų šalių privatumo politika, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už šias privatumo nuostatas.

9.4. Prisijungdami prie mūsų interneto svetainės pirmą kartą, turite nurodyti, ar sutinkate su slapukų nudojimu. Tuo atveju, jeigu sutikote su slapukukų naudojimu, o vėliau Jūsų nuomonė pasikeis ir norėsite savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mums el. paštu info@giftus.lt arba atšaukite savo sutikimą, pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Mes naudojame tokius nuolatinius slapukus:

PavadinimasAprašymasNaudojami duomenysGaliojimo laikasSukūrimo momentas 
_gaGoogle Analytics nuolatinis slapukas naudojamas siekiant atskirti svetainės lankytojus, kai renkama informacija apie svetainės lankomumą.Unikalus identifikatorius2 metaiPirmo įėjimo į puslapį metu 
_gidGoogle Analytics nuolatinis slapukas naudojamas siekiant atskirti svetainės lankytojus, kai renkama informacija apie svetainės lankomumą.Unikalus identifikatorius24 valandosPirmo įėjimo į puslapį metu 
_gatGoogle Analytics sesijos slapukai naudojami Google Analytics padidinti užklausimo greitį.Unikalus identifikatorius1 minutėĮėjimo į puslapį metu 
_icl_current_languageSaugo tinklapyje naudojamą kalbos pasirinkimą, yra būtinas svetainės funkcionavimui.Kalbos kodas24 valandos[___] 
wpml_referer_urlSaugo paskutinį tiesiogiai naudotą URL (universalų informacijos šaltinio adresą), yra būtinas svetainės funkcionavimui.[___]24 valandos[___] 

Mūsų svetainėje naudojamas ir trečiosios šalies slapukas:

PavadinimasAprašymasNaudojami duomenysGaliojimo laikasSukūrimo momentas
frFacebook slapukas naudojamas rinkodaros tikslaisMygtuko „Patinka“ paspaudimų skaičius ir prisijungimo prie Facebook tinklapio faktas2 mėnesiai[___]

10. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

10.1. Mes periodiškai galime keisti šią Privatumo politiką, kad ji atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.

10.2. Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

11. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

11.1. Nedvejodami kreipkitės į mus, iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens duomenų ir privatumo apsaugos nuostatų; norėdami pasinaudoti kokiomis nors pranešime minimomis savo teisėmis, ar pateikti skundą, rašykite mums el. paštu info@giftus.lt.